Návštěvní řád Zrcadlového labyrintu


Oddíl 1

Všeobecná ustanovení

Článek I
Tento návštěvní řád je závazný a vztahuje se na všechny osoby (dále jen „návštěvníci“), které vstupují do prostor Zrcadlového labyrintu (dále jen „Labyrint“). Zakoupením vstupenky a/nebo vstupem do Labyrintu se návštěvníci zavazují bez výhrad respektovat a dodržovat tento Návštěvní řád.

Článek II
Provozovatelem Labyrintu je Umělecká agentura.cz, s.r.o., IČO: 27078566, DIČ: CZ27078566 se sídlem Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1. Provozovna Labyrintu se nachází na Mírovém náměstí 44, 250 65 Líbeznice a odpovědnou osobou je PhDr. Pavel Kožíšek, jehož e-mail je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 


Oddíl 2

Vstup do Labyrintu

Článek III
Labyrint je otevřený celoročně, přičemž aktuální otevírací doba je zveřejněna na stránkách Labyrintu na adrese: www.zrcadlovylabyrint.cz. Vstup do prostor Labyrintu je povolen pouze ve stanovené návštěvní době, není-li dohodnuto jinak. 30 minut před stanovenou zavírací dobou Labyrintu již nebude novým návštěvníkům povolen vstup do Labyrintu. 

Článek IV

Změna návštěvních dní, stejně jako otevírací doby Labyrintu, popřípadě omezení nabízených služeb či jejich části, je vyhrazena. Zejména z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů veřejného zdraví může být přistoupeno k uzavření Labyrintu či jeho části, bez nároku na náhradu škody takto vzniklé ze strany návštěvníka, popřípadě jakýchkoli jiných nároků.

Článek V
Vstup do prostor Labyrintu je možný pouze po předložení platné vstupenky. Návštěvníci jsou povinni si vstupenky ponechat po celou dobu prohlídky Labyrintu. Návštěvníci jsou povinni se kdykoliv na výzvu některého ze zaměstnanců Labyrintu prokázat vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníka k jedné návštěvě Labyrintu. Zakoupené a zkontrolované vstupenky nelze vracet ani je vyměňovat. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy dle platného ceníku, který je k dispozici na www.zrcadlovylabyrint.cz.

Článek VI
Návštěvníci mají povinnost použít uvnitř zrcadlového bludiště na obě ruce jednorázové rukavice. Do veškerých prostor Labyrintu není povolen vstup s deštníky, brašnami, taškami, kočárky, kolečkovými bruslemi, invalidními vozíky apod. Vrchní oděv jako kabáty a bundy musí návštěvníci mít oblečené na sobě a není přípustné jejich nošení v Labyrintu přes ruku. 

Článek VII
Návštěvníci souhlasí a berou na vědomí, že za odložené věci v prostoru Labyrintu včetně věšáků na oblečení nemá provozovatel Labyrintu žádnou odpovědnost.

Článek VIII
Do všech prostor Labyrintu vstupují návštěvníci výhradně na vlastní nebezpečí.

Článek IX
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků omezen. V případě naplnění maximální kapacity Labyrintu, může provozovatel dočasně zamezit vstupu nově příchozím návštěvníkům. Nároky vůči provozovateli plynoucí z tohoto dočasného omezení nejsou přípustné.

Článek X
Za děti a další osoby, které nenabyli plné svéprávnosti, vždy všude a za všech okolností v plném rozsahu zodpovídají jejich rodiče, případně jiný odpovědný zástupce či jiná doprovázející osoba, kteří jsou povinni nad dětmi a uvedenými dalšími osobami, které nenabyli plné svéprávnosti, vykonávat po celou dobu jejich přítomnosti v Labyrintu náležitý dohled. Rodiče, případně jiný odpovědný zástupce či jiná doprovázející osoba jsou rovněž povinni při vstupu do Labyrintu seznámit s obsahem tohoto Návštěvního řádu i děti a další osoby, které nenabyli plné svéprávnosti, způsobem přiměřeným jejich věku a schopnostem.

Článek XI
Návštěvníkům s klaustrofobními a epileptickými problémy je vzhledem k jejich bezpečnosti a zdraví a bezpečnosti a zdraví ostatních návštěvníků návštěva Labyrintu přísně zakázána. Návštěvníci jsou povinni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zodpovědně posoudit, zdali je návštěva velkého uzavřeného prostoru bludiště pro ně vhodná.

Článek XII
Návštěvníci souhlasí a berou na vědomí, že Labyrint neodpovídá za poškození, ztrátu nebo odcizení věcí či předmětů odložených návštěvníky v Labyrintu nebo do Labyrintu vnesených návštěvníky, a to ani z části. Návštěvníci jsou povinni věnovat pozornost osobním věcem. Stejně tak Labyrint neodpovídá návštěvníkům za škodu způsobenou na jejich věcech v důsledku krádeže.

Oddíl 3
Obecné požadavky na chování návštěvníků

Článek XIII
Je zakázáno vnášet do prostor Labyrintu:
- zbraně, nože, řetězy, nůžky, výbušné, hořlavé a/nebo těkavé látky a všeobecně jakékoliv nezákonné, nebezpečné látky nebo předměty;
- objemné nebo hlasité předměty, včetně zavazadel;
- zvířata a to ani v přepravních taškách pro zvířata apod.;
- jídlo (včetně bonbonů, žvýkaček, přepravních krabic s pizzou) a nápoje. 

Článek XIV
Návštěvníci musí být vhodně oblečeni, vstup nebude povolen zejména návštěvníkům v plavkách, bez horního či spodního dílu oblečení, a musí se řádně a ohleduplně chovat k zaměstnancům a návštěvníků Labyrintu. Návštěvníci ve značně znečištěném oděvu a ti, kteří svým chováním mohou poškodit prostory Labyrintu nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do prostor Labyrintu přístup, případně z nich mohou být vykázáni. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti. Návštěvníci jsou povinni svým chováním, postojem či poznámkami nerušit prohlídku Labyrintu. 

Článek XV
Je zakázáno:
- jíst a pít v prostorách celého Labyrintu;
- vstupovat do prostor Labyrintu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
- dotýkat se zrcadel a poškozovat je;
- vstupovat do prostoru zrcadlového bludiště bez jednorázových rukavic;
- blokovat únikový východ;
- psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak znečišťovat a poškozovat;
- běhat, strkat nebo tlačit se v prostorách Labyrintu;
- rušit ostatní návštěvníky jakoukoliv hlučnou činností, a to zejména poslechem audio či video přehrávačů nebo hraním na hudební nástroje;
- odhazovat odpadky, zejména žvýkačky mimo odpadkové koše;
- kouřit a to včetně kouření elektronických cigaret a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm;
- provozovat bez řádného zmocnění jakoukoli obchodní či reklamní činnost, vybírat peníze, distribuovat a prodávat brožury, tiskopisy, noviny, odznaky či jiné předměty jakéhokoliv druhu v prostorách Labyrintu;
- užívat prostory a zařízení Labyrintu jakýmkoli způsobem, který není v souladu s účelem jejich určení. 

Článek XVI
Návštěvníci, kteří porušují ustanovení tohoto návštěvního řádu, mohou být vykázáni z prostor Labyrintu, popřípadě proti nim mohou být podniknuty jiné právní kroky. 


Oddíl 4

Zvláštní úprava pro skupiny

Článek XVII
Doporučujeme všem skupinám, aby před návštěvou Labyrintu, učinily rezervaci data a hodiny návštěvy Labyrintu na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Z kapacitních důvodů nemusí být umožněn vstup skupinám, které neučinily předchozí rezervaci. Dále může být zakázán vstup skupinám, zejména žáků či studentů škol, s nedostatečně zajištěným doprovodem pedagogických pracovníků. Dále mohou být vykázány z prostor Labyrintu skupiny, jejichž členové porušují ustanovení tohoto řádu či jakékoliv jiné pokyny, zejména zaměstnanců Labyrintu. 

Článek XVIII
Na návštěvníky – členy skupiny se vztahují stejná pravidla upravená v tomto návštěvním řádu jako pro individuální návštěvníky. 

Článek XIX
Vedoucí skupiny je povinen zajistit, aby všichni členové skupiny návštěvníků dodržovali pravidla stanovená tímto řádem, jakož i pokyny zaměstnanců Labyrintu. Labyrint si vyhrazuje právo v případě potřeby podniknout kroky k zajištění řádného chování členů skupiny návštěvníků. 

Článek XX
Skupiny návštěvníků jsou povinny nerušit ostatní návštěvníky Labyrintu. 

Článek XXI
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků omezen. 


Oddíl 5

Zajištění bezpečnosti a ochrana osobních údajů

Článek XXII
Návštěvníci jsou tímto informováni o instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením v prostorách Labyrintu pro účely zajištění bezpečnosti návštěvníků a věcí nacházejících se v Labyrintu popřípadě i prostor Labyrintu a ochrany majetku před trestnou činností, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Článek XXIII
Osobní údaje návštěvníků v rozsahu – obrazový záznam kamerového systému jsou zpracovávány správcem, společností Umělecká agentura.cz, s.r.o., IČ: 27078566, se sídlem Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94636. Správce je oprávněn pověřit zpracováním jakoukoliv třetí osobu. 

Článek XXIV
Kamerový systém pořizuje obrazové záznamy 24 hodin denně, po dobu otevíracích hodin Labyrintu. Záznamy pořízené z kamerového systému budou správcem uchovávány dle registrace kamerového systému ode dne jejich pořízení, poté budou smazány. Zpracování probíhá na adrese sídla správce. Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů získaných správcem z kamerového systému vyjma orgánů činných v trestním řízení při podezření ze spáchání trestného činu, popřípadě příslušných správních orgánů. 

Článek XXV
Návštěvníci mají právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zjistí-li nebo domnívá-li se návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Kontaktní údaje pro přijímání žádostí: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Článek XXVI
Návštěvníci jsou povinni se na žádost podrobit osobní prohlídce, popřípadě prohlídce věcí, které návštěvníci vnášejí nebo odnášejí z Labyrintu, kterou provede zaměstnanec Labyrintu. 

Článek XXVII
Návštěvníci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo věcí v prostorách Labyrintu. Návštěvníci jsou povinni neprodleně ohlásit případné škody, či jakékoliv jiné neobvyklé skutečnosti zaměstnanci Labyrintu. 

Článek XXVIII
Návštěvníci jsou povinni dodržovat písemná pravidla bezpečnosti, jakož i bezpečnostní pokyny zaměstnanců Labyrintu. V případě nutnosti evakuace Labyrintu či jakékoliv jeho části, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců Labyrintu. 

Článek XXIX
Pokud návštěvník utrpí úraz nebo je stižen zdravotní indispozicí, je třeba kontaktovat zaměstnance Labyrintu, kteří zajistí zdravotnickou pomoc. 

Článek XXX
Návštěvník, který se stane svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, zejména spáchání trestného činu, popřípadě přestupku proti majetku či zdraví, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnancům Labyrintu. 

Článek XXXI
Nalezne-li návštěvník v prostorách Labyrintu ztracené dítě, je povinen jej dovézt na pokladnu Labyrintu, popřípadě předá některému ze zaměstnanců Labyrintu. 

Článek XXXII
Labyrint neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku porušení návštěvního řádu. 


Oddíl 6

Fotografování, audio a video nahrávky a kopie

Článek XXXIII
Návštěvníci jsou oprávněni pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy prostor Labyrintu, výlučně pro osobní užití návštěvníka. Pro jiné než osobní užití návštěvníka (komerční účely, umělecká tvorba) je možné pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy pouze na základě žádosti s předchozím písemným souhlasem provozovatele Labyrintu. 

Článek XXXIV
Návštěvníci jsou povinni při pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů ostatních návštěvníků a zaměstnanců Labyrintu si vyžádat předem jejich prokazatelný souhlas. 

 

Oddíl 7

Způsobení škody

Článek XXXV
Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných zákonů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Způsobí-li návštěvník Labyrintu porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy Labyrintu. 


Oddíl 8

Závěrečná ustanovení

Článek XXXVI
Tento návštěvní řád je návštěvníkům k dispozici k nahlédnutí na pokladně Labyrintu nebo na www.zrcadlovylabyrint.cz.


Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2017.

Copyright © 2017 Zrcadlový labyrint. Všechna práva vyhrazena.